ARTTERÀPIA

L’artteràpia és un acompanyament terapèutic on el procés de creació artística i els objectes resultants actuen com a intermediaris en la relació terapèutica i permeten que determinats sentiments o emocions trobin vies d’expressió complementaries o alternatives a la paraula.

Els acompanyaments mitjançant l’artteràpia es realitzen de forma individual o grupal i són adients per a tots els públics i edats. No cal tenir habilitats artístiques prèvies per iniciar un procés mitjançant l’artteràpia.

ARTTERÀPIA

“Tots els individus estiguin o no entrenats artísticament, tenen una capacitat inherent per a projectar els seus conflictes interns sota formes visuals i aquells originàriament bloquejats en la seva expressió verbal, comencen a verbalitzar-se amb la finalitat d’explicar les seves produccions artístiques”

(Naumburg, 1978)

 

Beneficis? 

Els processos personals mitjançant l’artteràpia tenen múltiples beneficis. Aquests van lligats a les necessitats i recorregut que cada persona necessiti realitzar, però en general s’observa: millora en l’autoestima, reducció de l’estrès i l’ansietat, enfortiment de les habilitats socials i la comunicació assertiva, augment de la connexió personal i el gaudi de la vida, disminució de malestars físics, reconeixement dels potencials personals,  enfortiment de les estratègies per a afrontar dificultats i prendre decisions, alleugeriment del patiment,

Què fa l’artterapeuta? Què passa amb les obres?

L’artterapeuta acompanya el procés d’experimentació i creació que permetrà les persones participants connectar amb el seu interior i traçar el seu propi recorregut d’exploració personal. En aquest tipus d’intervenció el resultat final no és rellevant. No es busca una finalitat estètica en la producció artística sinó la reelaboració d’emocions, sentiments i vivències connectant amb l’inconscient que aflora amb la experimentació creativa.

La persona participant és la protagonista en marcar els ritmes i explorar les seves necessitats. Per tal de facilitar-ho, l’artterapeuta vetlla per crear un espai segur i de confiança, essent el vincle terapèutic essencial.

Les obres que es creen formen part del procés terapèutic i es guarden a l’espai on es realitzen les sessions. A diferència de les paraules que molts cops cauen en l’oblit o costa recordar exactament una frase, les obres o creacions es poden recuperar per a què les persones participants les puguin tornar mirar, transformar, completar,… Essent aquestes, unes creacions vives, com el propi procés acompanyat per l’artterapeuta.

Formació?

Per tal de garantir la rigorositat en les intervencions, les artterapèutes som professionals qualificades amb una formació específica de tipus postgrau i màster, amb mínim dos anys de procés terapèutic personal i habilitats en l’acompanyament personal. Actualment a Espanya la professió està regulada per la FEAPA  i les artterapèutes cal que estiguem registrades en una de les associacions adherides a aquesta.